Κατάγματα της περιοχής του ώμου – κατάγματα κλείδας

Τα κατάγματα του ώμου περιλαμβάνουν τα κατάγματα του άνω τριτημορίου του βραχιονίου καθώς και τα κατάγματα της ωμοπλάτης και της κλείδας. Τα υποκεφαλικά κατάγματα του βραχιονίου είναι πολύ συχνά στις μεγαλύτερες ηλικίες αλλά συνήθως είναι μη παρεκτοπισμένα ή ελάχιστα παρεκτοπισμένα  και για την θεραπεία τους αρκεί η απλή ανάρτηση του άκρου και η γρήγορη κινητοποίηση.

Σε συντριπτικά παρεκτοπισμένα κατάγματα εφαρμόζεται χειρουργική αντιμετώπιση η οποία περιλαμβάνει την κλειστή ανάταξη και σταθεροποίηση με κοχλίες, την ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση, την ημιαρθροπλαστική, την ολική ή την ανάστροφη αρθροπλαστική.     

Είναι πολύ σημαντική και εδώ η καλή φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση που θα επιτρέψει την γρήγορη κινητοποίηση.  Τα κατάγματα της ωμοπλάτης συνήθως αντιμετωπίζονται συντηρητικά με απλή ανάρτηση του άκρου ενώ για τα κατάγματα της κλείδας ενδείκνυται η χειρουργική θεραπεία με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση.