Γενικά Περί Ώμου

Η άρθρωση του ώμου αποτελείται από δύο οστά: την κεφαλή του βραχιονίου και την ωμογλήνη της ωμοπλάτης που αποτελούν την γληνοβραχιόνιο άρθρωση. Στην κίνηση του ώμου συμμετέχουν και δύο ακόμα αρθρώσεις: η ακρωμιοκλειδική άρθρωση και η θωρακοωμοπλατιαία άρθρωση.

Το οστό της ωμοπλάτης έχει γενικά τριγωνικό σχήμα και στην έξω πλευρά του φέρει την ωμογλήνη ενώ παρουσιάζει δυο σημαντικές προεξοχές: την ωμοπλατιαία άκανθα πίσω και την κορακοειδή απόφυση εμπρός.

Επειδή η κεφαλή του βραχιονίου αποτελεί τμήμα σφαίρας και η ωμογλήνη είναι σχετικά αβαθής, για να διατηρηθεί η ακεραιότητα της άρθρωσης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο ισχυροί σύνδεσμοι, μύες και τένοντες που περιβάλλουν τον ώμο.

Ο επιχείλιος χόνδρος είναι ένας ινοχόνδρινος δίσκος που περιβάλλει την ωμογλήνη και με αυτόν τον τρόπο αυξάνει το βάθος της. Η ακεραιότητά του είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα του ώμου. Ο Θύλακος είναι το ινώδες περίβλημα της άρθρωσης του ώμου και βοηθά σημαντικά στη σταθερότητα αυτού καθώς και στο εύρος κίνησης του.

Οι πρόσθιοι γληνοβραχιόνιοι σύνδεσμοι συνεισφέρουν στην πρόσθια σταθερότητα του ώμου.

Οι τένοντες του υπερακανθίου, υπακανθίου, υποπλατίου και ελάσσονα στρογγύλου προέχονται από τους ομώνυμους μύες και καταφύονται στην κεφαλή του βραχιονίου την οποία και καλύπτουν. Τέλος βρίσκουμε τον κορακοακρωμιακό σύνδεσμο και τους  κορακοκλειδικούς συνδέσμους καθώς και τον δελτοειδή μυ που επίσης βοηθά στην κίνηση του βραχίονα.