Κατάγματα κόπωσης

Στα οστά του άκρου πόδα είναι αρκετά συχνά τα κατάγματα κόπωσης. Ο μηχανισμός κάκωσης είναι συνήθως η χρόνια καταπόνηση. Συναντώνται κυρίως σε αθλητές που τρέχουν σε σκληρές επιφάνειες.

Συχνά δεν είναι εμφανή στις απλές ακτινογραφίες και βρίσκονται κυρίως χάρη στην αξονική και μαγνητική τομογραφία. Η θεραπεία τους συνίσταται σε αποφόρτιση του σκέλους και ακινητοποίηση με χρήση ναρθήκων.

Όταν οι ανάγκες του ασθενή είναι μεγάλες (αθλητές), αν αποτύχει η συντηρητική θεραπεία είναι απαραίτητη η ανοικτή ανάταξη και η εσωτερική οστεοσύνθεση.